Điều khoản và điều kiện sử dụng

ĐIều khoản và đIều kiện sử dụng

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG (“ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG”) NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY (“Trang Web”). Bằng việc sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý chịu ràng buộc theo các Điều Khoản Sử Dụng. Công ty Bất động sản Lộc Dương Minh (“Chủ Sở Hữu”) cung cấp quyền truy cập và sử dụng Trang Web này tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Chấp nhận các Điều khoản

Bằng việc sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý chịu ràng buộc về mặt pháp lý theo các Điều Khoản Sử Dụng này, quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử DATCAT.com, được thực hiện thông qua tên miền “DATCAT.com” (“Quy Chế”) và Chính Sách Quyền Riêng Tư, có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm. Bằng cách tiếp tục sử dụng và truy cập vào Trang Web, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có năng lực pháp lý để chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng này và chịu ràng buộc theo các Điều Khoản Sử Dụng này và bạn đã đọc và đồng ý chịu ràng buộc theo các Điều Khoản Sử Dụng này.

Chủ Sở Hữu có quyền sửa đổi các Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào và cho bất kỳ mục đích nào mà không cần thông báo và bạn nên thường xuyên truy cập vào các Điều Khoản Sử Dụng trên Trang Web để biết các Điều Khoản Sử Dụng mới nhất, vì việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang Web sẽ được xem là bạn chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng mới nhất. Các mục của Trang Web này và các dịch vụ khác nhau được cung cấp trên Trang Web này cũng sẽ phải tuân theo Quy Chế, Chính Sách Quyền Riêng Tư và Hợp Đồng Dịch Vụ được ký kết với Chủ Sở Hữu (“Hợp Đồng Dịch Vụ”). Bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Quy Chế, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Hợp Đồng Dịch Vụ hoặc tài liệu khác sẽ không thay thế các Điều Khoản Sử Dụng này trừ khi được quy định cụ thể trong Quy Chế, Chính Sách Quyền Riêng Tư, Hợp Đồng Dịch Vụ hoặc tài liệu khác đó.

2. Đăng ký

Khi truy cập Trang Web này hoặc sử dụng một số dịch vụ được cung cấp thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử DATCAT.com (“Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử”), bạn được yêu cầu phải cung cấp một số thông tin cá nhân để trở thành một thành viên của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử (“Thành Viên”). Điều kiện để bạn sử dụng Trang Web này là tất cả các thông tin và chi tiết mà bạn cung cấp phải đúng, đầy đủ, chính xác và hiện hành. Theo toàn quyền quyết định của Chủ Sở Hữu, nếu Chủ Sở Hữu tin rằng có bất kỳ thông tin hoặc chi tiết nào mà bạn cung cấp là không đúng, không đầy đủ, không chính xác hoặc không hiện hành thì Chủ Sở Hữu có quyền từ chối không cho bạn truy cập vào Trang Web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp thông qua Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

3. Bản quyền và Nhãn hiệu hàng hóa

Trang Web này và mọi tài liệu có trong Trang Web này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các văn bản, ảnh chụp, bản ghi hình, bản ghi âm, đồ họa) được bảo hộ theo bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của Chủ Sở Hữu theo pháp luật Việt Nam. Một số ký tự, biểu trưng (logo) hoặc hình ảnh cũng được bảo hộ bằng các nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại và/hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký hoặc chưa đăng ký thuộc sở hữu của Chủ Sở Hữu hoặc được cấp li xăng cho Chủ Sở Hữu. Việc bạn sử dụng Trang Web là tùy thuộc vào quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của Chủ Sở Hữu và không có quyền nào như vậy được chuyển giao hoặc xem như được chuyển giao cho bạn thông qua việc bạn sử dụng Trang Web này hay trở thành một Thành Viên.

Bạn không được sao chép, sử dụng hoặc phát tán bất kỳ thông tin nào có trên trang web này dẫn đến vi phạm quyền sở hữu của Chủ Sở Hữu hoặc pháp luật Việt Nam hoặc các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Quy Chế.

4. Giới hạn Trách nhiệm

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Trang Web này và Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử. Trang Web này và mọi tài liệu, thông tin, nội dung và dịch vụ trên Trang Web này được cung cấp “theo hiện trạng” mà không có bất kỳ bảo đảm thuộc bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện rõ ràng hoặc ngầm hiểu, bao gồm nhưng không giới hạn đến, các bảo đảm rằng Trang Web này sẽ luôn có sẵn, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, cũng như không có khiếm khuyết hoặc không bị nhiễm virus. Tùy theo quy định của pháp luật, Chủ Sở Hữu từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ hình thức nào, dù thể hiện rõ ràng hoặc ngầm hiểu.

Tùy theo quy định của pháp luật, Chủ Sở Hữu không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với các tổn thất hoặc thiệt hại (dù trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, thực tế, dự phòng, mang tính hệ quả, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính răn đe hoặc cách khác) do việc sử dụng Trang Web, thông tin trên Trang Web, các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web hoặc thông qua Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử.

5. Bình luận

Các bình luận được thể hiện trong mục “bình luận” của Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử hoặc các diễn đàn khác trên Trang Web này không phải là bình luận của Chủ Sở Hữu hoặc công ty liên kết hoặc các đơn vị liên quan của Chủ Sở Hữu. Chủ Sở Hữu không chịu trách nhiệm đối với nội dung của bất kỳ bình luận nào mà trách nhiệm này thuộc về bên đăng bình luận đó. Trong khi Chủ Sở Hữu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ bình luận nào được đăng bởi người dùng của Trang Web/Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử, Chủ Sở Hữu vẫn có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ bình luận nào vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo theo toàn quyết định của mình.

6. Sử dụng Nội dung của tin gửi đăng

Chủ Sở Hữu sẽ xem bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng lên Trang Web hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử hoặc bạn cung cấp cho Chủ Sở Hữu để đăng lên Trang Web hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử (“Nội Dung”) là có sẵn để sử dụng mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn, và bằng việc đăng hoặc tải bất kỳ Nội Dung nào lên Trang Web hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung nào cho Chủ Sở Hữu nhằm mục đích đó, bạn:

Bảo đảm rằng bạn là chủ sở hữu Nội Dung đó và có quyền đăng, tải hoặc cung cấp Nội Dung cho Chủ Sở Hữu nhằm mục đích đó.

Cấp và chuyển nhượng cho Chủ Sở Hữu bất kỳ và tất cả các quyền trong Nội Dung đó trên toàn thế giới, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả bản quyền trong Nội Dung đó trong chừng mực có thể trong khoảng thời gian không giới hạn và từ bỏ mọi quyền nhân thân trong Nội Dung mà bạn có thể có tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới và xác nhận rằng không có quyền nào như vậy đã được xác lập.

7. Lạm dụng Hệ thống

Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc phương tiện nào để cản trở hệ thống của Trang Web hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử hoặc để sửa đổi dữ liệu trên hệ thống của Trang Web hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử. Việc phân phối, phát tán hoặc ủng hộ bất kỳ hoạt động nào để cản trở, phá hoại hoặc xâm nhập vào hệ thống của Trang Web hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử đều bị nghiêm cấm. Các hành vi vi phạm sẽ được xử lý theo Quy Chế và pháp luật.

8. Pháp luật Áp dụng

Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

9. Tuân thủ Pháp luật và Bồi thường

Bạn đồng ý sử dụng Trang Web hoặc Sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bạn đồng ý bồi thường và không để cho Chủ Sở Hữu, các giám đốc, quản lý, cổ đông, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và người thừa hành của Chủ Sở Hữu bị thiệt hại đối với tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại và phí tổn phát sinh từ việc bạn vi phạm pháp luật, Điều Khoản Sử Dụng này hoặc Quy Chế.

10. Hiệu lực riêng lẻ

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng này là trái pháp luật hoặc vì lý do nào đó không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được xem như tách khỏi Điều Khoản Sử Dụng này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý hoặc khả năng thực thi của các điều khoản còn lại.

CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

a. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp và khiếu nại

DATCAT.com là cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản giữa bên bán và bên mua; bên cho thuê và bên thuê mà không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.

Các bên tham gia vào giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản phải tự thẩm định và chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin cá nhân, bất động sản và dịch vụ bất động sản khi tham gia giao dịch. Theo đó, Người đăng tin phải điền đầy đủ thông tin được yêu cầu cung cấp trên DATCAT.com. Ban quản trị DATCAT.com sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời khi nhận được các phản hồi, khiếu nại về việc Người đăng tin đăng nội dung tin đăng, quảng cáo không chuẩn xác, sai sự thật…Trường hợp nhận được khiếu nại, Ban quản trị DATCAT.com sẽ xác nhận lại thông tin, và tùy theo mức độ, DATCAT.com sẽ có những biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời.

DATCAT.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị Người đăng tin cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến bất động sản và dịch vụ khác liên quan (nếu có). Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong nội dung tin đăng, giao dịch đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên liên quan bao gồm: Người đăng tin và người mua/ bán/cho thuê/ thuê có vai trò và trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).

Người mua/ bán/ cho thuê/ thuê có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến Người đăng tin hoặc thông qua ban quản trị DATCAT.com. Sau khi tiếp nhận khiểu nại, DATCAT.com sẽ sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến Người đăng tin bằng các phương thức nhanh chóng nhất.

Người đăng tin phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung tin đăng trên DATCAT.com. Trường hợp có khiếu nại phát sinh, Người đăng tin có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn, khiếu nại cho DATCAT.com và người có khiếu nại. Trong mọi trường hợp, Người đăng tin phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của người có khiếu nại liên quan đến bất động sản và dịch vụ bất động sản đi kèm (nếu có).

Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, khiếu nại, tranh chấp các bên sẽ ưu tiên giải quyết bằng biện pháp thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành công thì DATCAT.com yêu cầu các bên gửi đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

b. Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp (Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tranh chấp):

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của DATCAT.com và thực hiện theo các bước sau:

⌧ Tự thỏa thuận ⌧ Đưa ra cơ quan pháp luật ⌧ Hình thức khác

Bước 1: Thành viên/ người mua khiếu nại về hàng hóa của người bán qua email: cskh@datcat.com

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của DATCAT.com sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên DATCAT.com có những biện pháp cụ thể hỗ trợ người mua để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của DATCAT.com thì ban quản lý sẽ yêu cầu người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ :
Công ty Bất động sản Lộc Dương Minh
Địa chỉ: Tầng 12, Số 45 đường Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Email: cskh@datcat.com

DATCAT.com tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người mua (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin rao vặt BĐS trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến BĐS. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người bán, người mua sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người bán hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Muabannhadat.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến người bán nếu được người mua (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người bán, người mua đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản lý DATCAT.com. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người bán: DATCAT.com sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. DATCAT.com sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về BĐS của người bán đó trên DATCAT.com đồng thời yêu cầu người bán bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng theo quy định của pháp luật.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong 2 bên người mua và người bán sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.